Założenia programowe
Programy nauczania w Da Vinci's International Primary School

Szkoła Podstawowa Da Vinci's International Primary School realizuje międzynarodowy program International Primary Curriculum w klasach I-V oraz polską podstawę programową zatwierdzoną przez MEN we wszystkich klasach w języku angielskim, który jest naszym językiem wykładowym.

Program Da Vinci's International Primary School znacznie wykracza poza obszary i wymagania naznaczone w polskiej podstawie programowej. Znajomość angielskiego jest jednym z priorytetów szkoły. 

Da Vinci's International Primary School to szkoła kandydująca* do międzynarodowego programu IB MYP (Middle Years Programme). Szkoła jest w procesie autoryzacji i uzyskania zezwolenia IB World Schools. 

IB World Schools podziela wspólną filozofię - zobowiązanie do ambitnej i rzucającej wyzwania edukacji międzynarodowej na najwyższym poziomie. 

*Tylko szkoły autoryzowane przez organizację IB mogą oferować jeden z czterech programów akademickich: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) lub Career-related Programme (CP). Status kandydata nie daje gwarancji, że zezwolenie zostanie udzielone. Więcej informacji o IB i jej programach można znaleźć na stronie http://www.ibo.org.

International Primary Curriculum (IPC)

IPC to międzynarodowy program nauczania, wspomagający proces uczenia się od najmłodszych lat. Dedykowany jest do nauczania Dzieci w wieku pomiędzy 3 a 12 rokiem życia. Program skonstruowany jest w taki sposób, aby umożliwić Dziecku możliwie najprzyjemniejszą naukę i rozwój umiejętności miękkich, ale i również zdobycie wiedzy akademickiej.

Z IPC korzystają szkoły z ponad 90 krajów na całym świecie.

Budowa IPC

Program International Primary Curriculum zakłada zorganizowanie nauki w taki sposób, aby powiązać ze sobą wszystkie nauczane w szkole treści. Jest to możliwe dzięki podzieleniu całego programu na mniejsze działy tematyczne. Jak wiemy, dzieci uczą się najlepiej wówczas, gdy rzeczywiście chcą się uczyć, a materiał do przyswojenia jest dla nich interesujący. W programie IPC mamy dostęp do ponad 130 działów tematycznych, pośród których każdy z uczniów odnajdzie taki, który wywoła u niego prawdziwe zainteresowanie.

Każdy dział tematyczny zawiera w sobie zagadnienia dotyczące: geografii, historii, sztuki, muzyki, informatyki i technologii, społeczeństwa, wychowania fizycznego oraz nauk ścisłych, takich jak matematyka, chemia, biologia i fizyka. Dodatkowo każdy dział zawiera odniesienia do nauczania języka rodzimego oraz języka obcego. Dzięki takiej formie mamy możliwość zorganizowania dla uczniów bardzo ciekawych zajęć, pozwalających na rozwój oraz przyswojenie wiedzy opisanej w podstawie programowej.

Działy tematyczne w IPC

Działy tematyczne są opisane w bardzo szczegółowy i uporządkowany sposób. Dostarcza to Uczniom, nauczycielom i Rodzicom dokładnej informacji odnośnie tematyki nadchodzących zajęć, a także celów, do osiągnięcia których będą dążyć nasi Uczniowie. W IPC wyróżnione są trzy grupy celów: nauczania, osobiste i międzynarodowe.

Pośród celów nauczania odnajdziemy informacje na temat wiedzy, jaką Uczeń zdobędzie, a także umiejętności, które zostaną wykształcone lub ćwiczone. Cele nauczania w większości przypadków pokrywają się z celami poszczególnych przedmiotów szkolnych zawartych w polskiej podstawie programowej.

Osiąganie celów osobistych niesie ze sobą jednoczesny rozwój i odkrywanie u siebie cech takich jak:

Wnikliwość – zadawane pytania są pomocne w zdobywaniu wiedzy, a także wyciąganie wniosków na podstawie uzyskanych odpowiedzi.

Elastyczność – umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach, szczególnie tych niesprzyjających oraz przyjęcie nowych pomysłów, ról i strategii. Umiejętność nieszablonowego myślenia.

Konsekwencja – doprowadzanie podjętych zadań i działań do końca. Umiejętność przyjmowania porażek oraz podjęcia następnych prób.

Moralność – znajomość problemów moralnych, które mogą pojawić się przy omawianym zagadnieniu, a także postawa akceptująca inne standardy moralne.

Komunikatywność – swobodne wyrażanie myśli oraz umiejętność komunikowania się za pomocą różnych narzędzi. Znajomość więcej niż jednego języka. Zdolność do komunikacji z szerszym gronem odbiorców.

Refleksja – zdolność zauważania problemów pojawiających się w procesie kształcenia oraz stosowanie różnych technik ich rozwiązywania. Świadomość swoich zalet i rozwijanie ich, a także zrozumienie wad i ich eliminacja.

Otwartość – Znajomość oraz umiejętność wykorzystania różnych punktów widzenia, tradycji i kultur, a także zrozumienie różnych postaw ludzkich.

Szacunek – okazywany ludziom, zwierzętom i naturze. Zrozumienie i uwzględnienie w swoich działaniach potrzeb innych.

Różnorodność działów niesie ze sobą konieczność zaangażowania w rożnych dziedzinach. Niektóre tematy realizowane będą przez 6 do 8 tygodni, a nacisk zostanie położony np. na nauki ścisłe z pominięciem zagadnień z zakresu sztuki. Natomiast inne, również kilkutygodniowe działy będą się koncentrować na historii i sztuce a pomijane będą zagadnienia z nauk ścisłych.

Taki sposób nauczania pozwala na całkowite skupienie się na konkretnym zagadnieniu, bez konieczności przechodzenia na kolejnych lekcjach z jednego tematu na drugi.

Sposób pracy

Wstęp – Każdy nowy dział tematyczny wprowadzany jest w atrakcyjny dla Ucznia sposób, tak aby pierwsze zetknięcie z nowym tematem wzbudzało zainteresowanie i ciekawość. Sprawia to, że będzie on chętnie uczestniczył w procesie nauczania. Wprowadzenie w zależności od wieku i potrzeb Uczniów może trwać godzinę, dzień lub nawet cały tydzień.

Zbieranie plonów – Na tym etapie sprawdzamy jaką wiedzę o omawianym temacie posiadają Uczniowie. Może się okazać, że wśród Uczniów pojawi się taki, który w szczególny sposób interesuje się omawianym tematem i będzie mógł w znaczący sposób pomóc innym Uczniom. Ten etap jest bardzo ważny i pomocny, ponieważ pozwala we właściwy sposób zaplanować działania, tak aby np. nie poświęcać zbyt dużo czasu na kształtowanie umiejętności, które Uczniowie już opanowali.

Wyjaśnienie – W tym miejscu nauczyciel przechodzi do szczegółów omawianej tematyki oraz prezentuje je Uczniom.

Zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy – Jest to główny etap procesu nauczania. Za pomocą różnych metod Uczniowie w zróżnicowanych grupach zdobywają wiedzę, aby następnie ją wykorzystać, zademonstrować, wytłumaczyć oraz podzielić się nią z innymi odbiorcami.

Zakończenie – Jest to czas na podsumowania i uporządkowania zdobytej przez Uczniów w ciągu ostatnich tygodni wiedzy. Organizowane jest również na tym etapie wspólne pożegnanie z tematem w dowolny, zaproponowany przez Uczniów sposób.

International Primary Curriculum opiera się na zasadzie nauczania blokowego, dzięki któremu Uczniowie nie zmieniają co chwilę przedmiotu, na którym skupiła się ich uwaga. Dzięki zastosowaniu działów tematycznych całokształt zdobywanej przez Uczniów wiedzy jest spójny i ma ze sobą związek.

Forma jaką przyjmują zajęcia wzbudza zaciekawienie i zainteresowanie oraz pozwala Uczniom je współtworzyć, brać w nich aktywny udział, a nie tylko pozostawać w roli biernego odbiorcy komunikatów wysyłanych przez nauczyciela.

Dzięki połączeniu programu IPC z metodami aktywizującymi, Dzieci nie tylko zdobywają wiedzę. Podczas zajęć rozwijają również swoje pasje i zainteresowania, kształtują cały wachlarz umiejętności, od pracy w grupie, po wystąpienia publiczne i zdolność krytycznego myślenia.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein