Kreatywna Matematyka – zajęcia dodatkowe

Zajęcia dla dzieci wieku przedszkolnym (zerówka) i wczesnoszkolnym uwzględniają przede wszystkim:

 • Rozwijanie umiejętności w zakresie logicznego myślenia, dostrzegania prawidłowości, uzasadniania i wyciągania wniosków, a także myślenia twórczego i wyobraźni przestrzennej.
 • Liczne i starannie dobrane pomoce dydaktyczne umożliwiające wprowadzanie pojęć matematycznych poprzez osobiste doświadczenie dziecka.
 • Gry, zabawy i łamigłówki, które udowadniają dzieciom, że matematyka to świetna zabawa.
 • Metody i formy pracy uwzględniające indywidualne tempo dzieci oraz preferowany styl aktywności psychoruchowej.

Dla uczniów zerówki program przewiduje następujące zagadnienia:

 1. Świat cyfr i świat liczb. Liczby jednocyfrowe. Reprezentacje dosłowne, ćwiczenia kinestetyczne, wyobrażenia dotyczące liczby przedmiotów, zliczanie ilości elementów na konkretach, porządkowe znaczenie liczb. Ćwiczenia wzmacniające lewą półkulę.
 2. Liczba 10. Liczenie pełnymi dziesiątkami w zakresie dostosowanym do możliwości każdego dziecka. Ćwiczenia prowadzące do przekraczania progu dziesiątkowego.
 3. Porównywanie liczb z użyciem reprezentacji konkretnych i ikonicznych.
 4. Zegar. Godziny, minuty, sekundy. Zabawy, w których dzieci odmierzają czas, porównują, odczytują godziny.
 5. Tydzień, miesiąc rok. Propedeutyka obliczeń kalendarzowych. Łamigłówki dotyczące rachuby czasu.
 6. Figury geometryczne płaskie. Wykorzystanie tangramu oraz innych sposobów rozcinania papieru w celu stworzenia prawidłowych wyobrażeń dotyczących trójkątów, kół, okręgów, wielokątów, oraz figur nie będących wielokątami. Ćwiczenia kształtujące wyobraźnię geometryczną. Ćwiczenia koordynujące pracę obu półkul.
 7. Przestrzeń 3D. Wykorzystanie kloców RECO do tworzenia różnych figur przestrzennych. Wykorzystanie kloców Happy Cube do budowania wielościennych obiektów na bazie sześcianu. Łamigłówki i zabawy z geometrycznymi kształtami. Ćwiczenia wzmacniające myślenie prawopółkulowe.
 8. Nauka uzasadniania. Kształtowanie potrzeby poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?”. Wydobywanie od dzieci ich naturalnej zdolności logicznego myślenia, nauka argumentowania, wyciągania wniosków, słuchania argumentacji. Prawda i fałsz w zdaniach o treściach matematycznych. Uzasadnianie dlaczego zdanie jest prawdziwe (fałszywe). Ćwiczenia wzmacniające skoordynowaną pracę obu półkul.

Zagadnienia realizowane w klasie I i II to (w różnych zakresach, odpowiednio do wieku dzieci):

 1. Dodawanie i odejmowanie w różnych zakresach.
 2. Mnożenie i dzielenie w różnych zakresach.
 3. System dziesiątkowy. Oś liczbowa. Porównywanie liczb. Znaki <, >, =.
 4. Figury geometryczne: trójkąty, kwadraty, koła i romby. Pięciokąty i sześciokąty. Trapezy i inne wielokąty.
 5. Prostokąty i równoległoboki. Tangram.
 6. Pole kwadratu i prostokąta. Powiększanie i pomniejszanie figur.
 7. Figury symetryczne względem prostej.
 8. Sześcian i prostopadłościan. Siatki. Pole powierzchni sześcianu. Przestrzeń 3D. Wykorzystanie kloców RECO do tworzenia różnych figur przestrzennych.
 9. Kalendarz i zegar. Dni, tygodnie, miesiące, lata. Daty. Łamigłówki dotyczące rachuby czasu.
 10. Obliczenia pieniężne. Złote i grosze. Inne waluty.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein